Vedtægter

Kapitel 1

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1. Navn
Boligorganisationen, som er en selvejende almen boligorganisation, bærer navnet ”Boligselskabet HJEM.”
Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Københavns Kommune

§ 2. Kapitalforhold
Boligerne er organiseret uden medlemsindskud.

§ 3. Formål
Boligorganisationens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger.
Stk. 2. Boligorganisationen kan ud over den i stk. 1, nævnte virksomhed udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet.

§ 4. Medlemskab
Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.
Stk. 2. Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal organisationen udlevere et eksemplar af organisationens vedtægter til det pågældende medlem.

Kapitel 2

BOLIGORGANISATIONENS LEDELSE

REPRÆSENTANTSKABET            

§ 5. Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.
Stk. 2. Repræsentantskabet består af boligorganisationens bestyrelse og 2 repræsentanter for hver afdeling.
De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejer i den pågældende afdeling.
Formanden for repræsentantskabet er tillige formand for organisationsbestyrelsen
Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning om:

 1. Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation.

 2. Valg af revisor.

 3. Grundkøb.

 4. Boligorganisationens byggepolitik.

 5. Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme.

 6. Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme.

 7. Iværksættelse af nyt byggeri.

 8. Ændring af vedtægterne.

 9. Opløsning af boligorganisationen.

Stk. 4. Repræsentantskabet godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.
Stk. 5. Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:

 1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.

 2. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.

 3. Iværksættelse af nyt byggeri.

 4. Fælles afdelingsmøde og fælles bestyrelsesmøde for flere afdelinger, jfr. § 13, stk.2.

 5. Grundkøb.

Stk. 6. Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de i stk. 5 nævnte områder til boligorganisationens bestyrelse.
Stk. 7. Repræsentantskabet kan til enhver tid beslutte, at en kompetence som udøves af boligorganisationens bestyrelse, skal udøves af øverste myndighed.

§ 6. Repræsentantskabsmødet
Hvert år afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning ordinært repræsentantskabsmøde.
Dagsorden for dette skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år.

 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilførende revisionsberetning – samt godkendelse af selskabets budget for det kommende år.

 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 6. Valg af revisor.

Stk. 2. Formanden vælges af repræsentantskabet. Formanden skal være beboervalgt. Næstformanden vælges af bestyrelsen blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Stk. 3. Afvikling af repræsentantskabsmødet skal ud over dagsordenen som minimum følge boligselskabets standard forretningsorden for repræsentantskabet.

§ 7. Indkaldelse
Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentanter. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, når et tidligere repræsentantskabsmøde har besluttet det, eller når mindst 25 % af repræsentanterne skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodning herom er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmøde samt dagsorden. Når ekstraordinært repræsentantskabsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.
Stk. 3. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at repræstantskabsmedlemmerne indkaldes eller kort tid derefter.

§ 8. Forslag
Enhver repræsentant har ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde. Indsendte forslag skal udsendes til repræsentantskabet senest en uge før mødet.

§ 9.
Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10. Beslutning
Beslutning træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af repræsentanterne forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligorganisationen kan kun vedtages, hvis 2/3 af repræsentanterne er mødt, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse.

§ 11. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger blandt repræsentantskabsmedlemmerne 4 beboervalgte medlemmer og 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen. Herudover vælges 3 medlemmer af ejendomsselskabet Hjem. Disse 3 medlemmer er tillige medlemmer af repræsentantskabet.
Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være beboere i organisationen. Formanden eller næstformanden skal være beboer i organisationen.
Stk. 3. Medlem af bestyrelsen kan ikke være:

 1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.

 2. Rådmanden, i Københavns Kommune borgmesteren, for den magistratsafdeling hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt.

 3. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt.

 4. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Stk. 4. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmer er valgt. Genvalg kan finde sted.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt eller udpeget den pågældende.
Stk. 6. Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt eller udpeget af andre, retter bestyrelsen henvendelse til den, der har valgt eller udpeget det pågældende bestyrelsesmedlem med henblik på valg eller udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem.
Stk. 7. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.

§ 12. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration, og at det sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for boligorganisationen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående behandling af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet. Her ud over foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter godkendelse på de ordinære afdelingsmøder.
Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en for retningsfører eller en direktør. Det bestemmes ved forretningsordenen, hvorvidt nødvendig medhjælp for forretningsføreren eller direktøren kan antages af denne eller skal ansættes af bestyrelsen.
Stk. 4. Boligorganisationen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med forretningsføreren, hvis en sådan er ansat. Boligorganisationens bestyrelse kan meddele en forretningsførende boligorganisation fuldmagt til at forpligte boligorganisationen og de enkelte afdelinger.

§ 13. Indkaldelse
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede.
Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, får formandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.
Stk. 4. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen fremlægges til godkendelse på det først følgende bestyrelsesmøde. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Kapitel 3

AFDELINGERNES LEDELSE

§ 14. Afdelingsmødet
Hvert år afholdes inden 3 måneder før regnskabsårets begyndelse ordi-nært afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelings-møde første gang inden 6 måneder, efter indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingensbestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsordenen.
Dagsordenen for afdelingsmødet skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget og forelæggelse af antennebudget for det kommende år.

 3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

 4. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.

 5. Evt. valg af repræsentantskabsmedlemmer.

 6. Eventuelt.

Stk. 2. Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Den skal dog mindst bestå af 3 medlemmer.
Stk. 3. Fremsætter mindst 25% af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens beboere efter reglerne.
Stk. 4. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er dette tilfældet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse skal finde sted (valgmødet). Fremlæggelse af årsberetning sker på regnskabsmødet, hvis et sådant afholdes.
Stk. 5. Det ordinære afdelingsmøde (valgmødet) kan træffe beslutning om, hvorvidt afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formanden for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger repræsentanter til repræsentantskabet.
Har et afdelingsmøde besluttet, at repræsentantskabsmedlemmerne vælges af afdelingsbestyrelsen, har denne beslutning gyldighed, indtil et senere afdelingsmøde efter forslag herom jfr § 14 træffer anden beslutning.
Stk. 6. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 25 pct. af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, eller når der på et tidligere tidspunkt er truffet beslutning herom, eller når boligorganisationens bestyrelse anmoder herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for det ekstraordinære afdelingsmøde samt dagsorden.
Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af boligorganisationens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært afdelingsmøde.

§ 15. Budget
Budgettet for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde, udsendes endvidere det sidst godkendte årsregnskab.
Stk. 2. Har afdelingsmødet besluttet, at afdelingens regnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes.
Stk. 3. Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet.

§ 16. Deltagelse
Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Adgang har tillige – men uden stemmeret – boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne. Boligorganisationens ledelse kan bemyndige andre til at deltage i mødet.
Stk. 2. Enhver, der ifølge stk. 1 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og til at tage ordet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag bekendtgøres for afdelingens beboere senest 1 uge før mødet.
Stk. 3. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens beboere, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af ordinært afdelingsmøde.
Stk. 4. I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

§ 17. Afdelingsbestyrelsen
Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. i afdelingen, disses ægtefæller samt hermed ligestillede personer. Ansatte ved selskabet med beskæftigelse ved den pågældende afdeling kan ikke modtage valg til afdelingsbestyrelsen.
Stk. 2. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted.
Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan i valgperioden kun ved beslutning på et afdelingsmøde blive frataget sit mandat.
Stk. 3. På afdelingsmødet vælges mindst 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen for en periode på 1 år. Afgår et medlem af afdelingsbestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten og sidder det afgåede medlemsperiode ud.

§ 18. Afdelinger uden bestyrelse
Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.
Stk. 2. Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.
Stk. 3. Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.

§ 19. Afdelingsbestyrelsens arbejde
Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab.
Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.
Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke  det sociale liv og netværk i boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse. Afdelingsmødet kan endvidere træffe beslutning om beboernes ret til at udføre forbedringer m.v. af boligerne.
Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens beboere, hvis mindst 25 pct. af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.
Stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger kan gennemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.
Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden og vælger, hvilken vedligeholdelsesordning der skal gælde i afdelingen.
Stk. 7. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er en god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til boligorganisationens ledelse.
Stk. 8. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper med reference til afdelingsbestyrelsen.
Hvis det specifikke arbejde indebærer et budget, kan afdelingsmødet lægge ansvaret over til den aktuelle beboergruppe. Gruppen skal løbende informere afdelingsbestyrelsen.
Stk. 9. Afdelingsbestyrelsen kan med afdelingsmødes godkendelse træffe beslutning om, at udgifter til vand skal fordeles på grundlag af individuelle fordelings- eller afregningsmålere.
Stk. 10. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.
Stk. 11. Afdelingsbestyrelsen kan være tilstede ved 5 års eftersynet og skal orienteres om den rapport, der udfærdiges på baggrund af eftersynet.
Stk. 12. Boligorganisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.
Stk. 13. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere beslutning om udførelsen af sit hverv.
Stk. 14. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Kapitel 4

VALG AF REVISOR

§ 20. Hjems revisor
Boligorganisationens og dens afdelingers regnskaber revideres af en godkendt/statsautoriseret revisor, der vælges på repræsentantskabsmødet. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Kapitel 5

ÅRSREGNSKAB

§ 21. Regnskabsår
Boligorganisationens og dens afdelingers regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for boligorganisationen og dens enkelte afdelinger.

§ 22. Godkendelse af årsregnskab
Hvis der er ansat en forretningsfører, forelægger denne udkast til årsregnskabet for bestyrelsen.
Stk. 2. Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Er en forretningsfører ansat, underskriver denne også regnskabet.

§ 23. Orientering        
Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelses årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisorprotokol indsendes til kommunalbestyrelsen, senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.

Kapitel 6

LIKVIDATION m.v.

§ 24. Afvikling
Likvidation af boligorganisationen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.
Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser der er fastsat i medfør heraf.

Senest ændret, og vedtaget på boligorganisationens repræsentantskabsmøde
Den 28. juni 2010